• هنرمندان صنایع دستی شهرستان
  Description: F:\دستورالعمل صدورمجوزها - خرداد 93 pdf فايل\مجوزها\هنرمندان\ناصر\1001.jpg   ناصر جوانمردی 
    رشته: ساخت سازهای سنتی
    30 سال سابقه
  Description: F:\دستورالعمل صدورمجوزها - خرداد 93 pdf فايل\مجوزها\هنرمندان\مجید\1.jpg   مجید جوانمردی
    رشته: ساخت سازهای سنتی
    سابقه 15 سال
    منیژه فیضی
    رشته: سفال و سرامیک
    10 سال سابقه
    حمیدرضا جوانمردی
    رشته: ساخت سازهای سنتی
    20 سال سابقه
    محمدعلی شهریور بقمچی
    رشته: چلنگری
    30 سال سابقه
    منیره میرزایی
    رشته: گلیم بافی
    6 سال سابقه
    جعفر علیزاده
    رشته: نمد مالی
    40 سال سابقه
    زینب چناران مقدم
    رشته: دوخت لباس های محلی
    6 سال سابقه
    کوثر براتزاده
    رشته: نگارگری
    10 سال سابقه
    حامد یعقوبی پایه
    رشته: معرق چوب
    6 سال سابقه
    ملیحه پارسا
    رشته: گلیم بافی
    6 سال سابقه
    مهری میرزایی
    رشته: گلیم بافی
    6 سال سابقه
    نرجس عارف
    رشته: گلیم بافی
    5 سال سابقه
    ملیحه کشمیری قرقی
    رشته: سراجی سنتی
    6 سال سابقه
     


   

سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق